A kőbányai fúrási kutatás céljai

Kis-és középvállalati bank- kapcsolatok, bankválasztás …

A kutatás háttere és céljai A Gazdasági Versenyhivatal megbízásával a Scale Research Kft. 2007 márciusában vizsgálatot indított a mikrovállalatok, kis- és középvállalati szegmens bank-kapcsolatainak felmérésére. Mindezt abból a célból, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a jogalkotók felé olyan ajánlásokat fogalmazhasson


Kutatási területek és projektek

A kutatás célja, hogy feltárja a Hallyu, a koreai hullám magyar vonatkozásait, hatását. A kutatás fő témaköre a koreai popzene és a koreai filmsorozatok. A Tomori Pál Főiskola kutatási partnerei: Sungshin Woman's University (Dél-Korea) Koreai Kulturális Központ. A kutatáshoz kapcsolódó, rajongóknak szóló kérdőív a ...


Dr. Osváth Péter AZ ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLETEK …

A monitoring kutatás céljai: 1. Reális incidenciák és trendek meghatározása 2. Szociodemográfiai rizikótényezk megállapítása 3. A szuicid kísérletet követ terápia a különböz területeken A részletes interjús és követéses …


A recski Lahóca aranyérc előfordulás

A rendelkezésre álló keretből 2-3000 méteres fúrási program lebonyolítása vált lehetségessé. A pénzt úgy kellett a fúrási munkákra beosztani, hogy a kutatások: * terjedjenek ki a legjelentősebb ismert ércesedési helyekre, * pozitív találat esetén igazolják az ércesedés folytonosságát a szomszédosfúrólyukak között,


Dr. Jantsky Béla: Ásványkutatás és bányaföldtan (Műszaki …

Dr. Barnabás Kálmán: Fúrási kutatás: 114: A fúrási kutatás feladatai és alkalmazási lehetőségei: 114: Fúrási módok és eszközök: 114: Fúrási teljesítmények: 122: A fúrások telepítése: 127: Megfigyelések és vizsgálatok a fúrás folyamán: 137: Mintavétel és mintavizsgálat: 149: A kutatási adatok értékelése ...


ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA …

A KUTATÁS CÉLJA, AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK ÉS KÍSÉRLETEK RÖVID ... A fúrási technológián kívül sok más tényező is befolyásolja az azonos mezőben fúrt kutak produktivitását. Például, egyértelmű különbségek vannak a különböző formációk minőségében, például porozitás, permeabilitás, ...


EGS rendszerű Geotermikus Erőmű Magyarországon

EGS rendszerű Geotermikus Erőmű Magyarországon. Az Európai Unió egy ambiciózus terve megnövelt hatékonyságú geotermikus erőműveket akart létrehozni szerte a kontinensen. Az alapvetően uniós forrásokból finanszírozott „előkészületi projektek", azonban sok helyütt nem teljesítették be a reményeket. 2017.08.12.


Javaslatok a mecsek-hegységi feketekőszénkutatás

melyeket 120x120, illetve 100x150 m-es fúrási hálózattal lehetett volna elérni. A termeléshez szükséges magas kategóriájú készletek biztosítása az utólagos bányászati ku­ tatások feladata. Az aknatelepítés feltételei a XXI—XXII. aknára …


Egészségügyi Világszervezet

A WHO Magyarországon. Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) egészségügyért felelős szervezete. Fő feladata szerint hatósági funkciókat lát el az országhatárokon átívelő közegészségügy területén, és partneri szerepe van a nemzeti egészségügyi ...


Motivációs eszközök vállalati gyakorlata

rozott céljai van. Olyan lépéseket tesz, melyekről hiszi, hogy elvezetik a céljai eléréséhez. Másodsorban az egyén motiválva lehet a vezetők által is, olyan tech-nikák alkalmazásával, mint a jutalmazás, előléptetés vagy dicséret. Motiválni valakit tehát azt jelenti, hogy egy személy a másikat egy konkrét cél elérése ...


A Somlai Ferenc

solják a fúrási dolgozók által vett rétegminta érté­ két. Az ezzel kapcsolatos problémákat csak állan­ dó jellegű szakmai oktató és nevelő munkával le­ het csökkenteni. …


Barnabás Kálmán | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár

Barnabás Kálmán (Jászapáti, 1910. okt. 21. – Bp., 1980. okt. 6.): geológus, a föld-és ásványtani tudományok kandidátusa (1952).A bp.-i tudományegy.-en tanári oklevelet szerzett, majd geológiából doktorált (1937). Munkáját 1935-ben az EUROGASCO-nál kezdte és a MAORT-nál folytatta mint a dunántúli olajkutatás osztályvezetője, később …


A MAGYAR KŐSZÉNKUTATÁS 15 ÉVE (1945 …

5000-es és'10 000-es méretarányú térképezését. Ennek során feldolgozzák a fúrási és bányabeli adatokat, készítenek fedett, fedetlen és teleptani térképeket. A munka során …


A könyvtárhasználat lehetőségei és tényezői fogyatékos …

A kutatás céljai Kutatásunk célja, hogy a fogyatékos emberek oldaláról vizsgálja a könyvtár igénybevételének körülményeit és nehézségeit. Kiemelten problémaorientált kutatásról van szó, mely egyben feltáró jellegű is. Problémaorientált, mert konkrét kérdésfeltevésre


6. Műszaki ellenőri tevékenység a kármentesítés fázisaiban

A bejárás során jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzítik a kitűzött fúrási pont helyét, a fúrás/kút létesítése által érintett jelenlévők, résztvevők nyilatkozatait. A fúrási pontok helyes kitűzését célszerű kézi GPS-el ellenőrizni, mérési pontosságnál itt elegendő±3,0 m vízszintes értelemben. A ...


A KÜLFÖLD REGIONÁLIS FÖLDTANÁBÓL

A kőolajtároló kőzetek oligocén, miocén és pliocén homokkövek. A kutatás 1937-ben indult meg, de a második világháború miatt félbemaradt, és csak 1953-ban folytatták. Először Áfámnál és Port Harcourtnál tártak fel kőolajat. Az első távvezeték Oloibiritől szállította a kőolajat Port Harcourtba, a ki­


Kérdőív készítése hat lépésben | MeRSZ.hu blog

A kérdőív szerkesztése összetettebb feladat, mint elsőre gondolnánk. Bár a rövid bemutatkozás (amelyben a kutatás céljai is felvázolásra kerülnek) és a végén az elköszönés valóban nem bonyolult, a köztes részeket alaposan ki kell dolgozni. Amellett, hogy be kell tájolnod a megfelelő célcsoportot, célpopulációt ...


A MOL Kutatás-Termelés 2. negyedéves eredményei

A fúrási operációval párhuzamosan az év eleje óta országszerte összesen 29 kútmunkálatot valósítottunk meg sikeresen. Minden kollégámnak köszönöm a kitartó és sikeres munkát!


A hazai mélyfúróberendezés-állomány célszerű …

lehet és kell tenni a kutatás intenzifikálásához szükség teljesítmény fokozása érdekében. A tanulmány a „jövő fúrási rendszerének" vizsgálata alapján megfogalmazható technoló­ giai követelményeket tartja szem előtt, s a szén- hidrogén célú fúrások analízise és a hazai sajá­


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A veszprémi Pannon Egyetem vezetésével indított, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott kompetencia-központ küldetése, hogy a körforgásos …


Környezettani ismeretek a természettudományok tanításában

A kutatás céljai A környezettudatos magatartás kialakításának egyik fontos feltétele, hogy a tanulók a megfelelő környezeti ismeretek birtokában legyenek. Ezért elsődlegesen azt kívántuk fel- mérni, hogy az egyes természettudományos tárgyak tantervi és érettségi követelményrend- szere, illetve a 13–18 éves ...


KŐOLAJ- ÉS FÖLDGAZKUTATÁS MÓDSZERTANI …

alkalmas. De a kutatás helyes módszere, az egyes módszerek alkalmassága és hatékony­ sága a különböző földtani felépítésű kutató­ területeken változó. A kutatómódszereket felosztjuk (felszíni) geológiai-, geofizikai- és fúrási (mélyföldtani) módszerekre. Mind a három ismét tovább tago­ lódik.


A hazai uránkutatás,

kutatás megindítását is. Az 1956. júniusától a Földtani Osz­ tály keretein belül működő új expedíciónak nyolc kutató- csoportja volt. Ezek: I. Csoport: Fúrási geológia, II. Csoport: …


disszertacio 2.1 1

Bevezetés – a kutatás céljai, a felállított hipotézisek A doktori értekezés a volt jugoszláv térség német nemzetiségének etnikai-történeti földrajzi sajátosságait mutatja be, kiemelten a betelepülésük eltér ő földrajzi környezetére valamint az etnikai együttélésből következ ő hatásokra kiterjed ően.


AZ ORSZÁGMÁRKÁZÁS SZEREPE ÉS HATÁSAI: …

A kutatás módszertana három részre csoportosítható: – A magyar és angol nyelvű országimázs-, országmárka elméleti szakirodalom ... Az országmárkázás elsődleges céljai is gazdaságiak . Ez három fő dolgot jelent: 1. A turizmus ösztönzése, turisták vonzása az adott országba. 2. Az országba jövő befektetések ...


3/2019. (VII. 26.) MBFSZ

A magminta-gyűjtemény fenntartásának célja a Magyarország földtani megismerése és a bányászati célú kutatás során begyűjtött, valamint a jövőben begyűjtendő, fúrásokból és …


Kutatási módszerek, melyek jól hasznosíthatóak a

A szakirodalom a kutatási módszerek két alapvető típusát különbözteti meg, a mennyiségi (idegen szóval: kvantitatív) és a minőségi (idegen szóval: kvalitatív) kutatási módszert. A két módszer nem zárja ki egymást, ugyanis bármit is szeretnél empirikusan igazolni, ehhez mindkét típus eszköztárát ötvözheted ...


„Határ menti munkaerőpiaci kutatások és tanulmányok"

I Bevezetés I.1 Az előző fázis eredményei és a jelen adatfelvétel áttekintése Az előző tanulmány átfogó leírást nyújtott a horvát-szlovén-magyar határrégió munkaerőpiacáról. Összességében elmondható, hogy mindhárom országban kedvezőtlenebb a …


(PDF) A matematikai alapképességek, a matematikai

A MATEMATIKAI ALAPKÉPESSÉGEK, A MATEMATIKAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE 6-18 ÉVES KORBAN (Az OTKA 38246 számú kutatás záróbeszámolója) A KUTATÁS CÉLJAI ÉS FELADATAI A kutatási program célja a matematikatanulás és a gondolkodásfejlődés szempontjából egyaránt meghatározó szerepű alapkészségek és …


A kutatási jegyzőkönyv 12 része / tudomány

A címnek néhány szóval meg kell határoznia, hogy hol, hogyan és mikor történik a kutatás. 2. A vizsgálat összefoglalása. A kutatás összefoglalójának világos képet kell adnia az olvasónak a kutatás céljáról, az indoklásról, az alkalmazott módszertanról és az elért eredményekről. Általában 200 vagy 300 szóval ...


(PDF) A " henger alakú kőzetminták "-tól az …

A " henger alakú kőzetminták "-tól az Országos Magminta Gyűjteményig és tovább A Magyar Állami Földtani Intézet fúrási magmintagyűjteményének …


,Írták: Dr. HingI József—Lendvai László—Németh Ferenc …

A nagymélységű fúrási tevékenység költ­ ségkihatásainak elemzésekor részletesen ki kell térni egy igen jelentős fúrástechnológiai vonat­ kozásra. A nagymélységű kutatás fellendülésének időszakára esik az úgynevezett „kiegyensúlyo­ zott" (vagy „ellenőrzött nyomású", pontosabban